25a

Expoclàssic

25a Exposició de vehicles històrics i clàssics. Mercat de l'automòbil, moto, accessoris i col·leccionisme.
date_range
19 i 20 de setembre de 2020
 
Diari de la Fira
 
Bases de Participació
 

BASES PARTICIPACIÓ EXPOSITORS FIRA “EXPOCLÀSSIC”

1.- DATA, HORARI i SITUACIÓ:

La Fira d’EXPOCLÀSSIC se celebrarà en el mes de maig, als Pavellons Firals de Mollerussa.
L’horari d’exposició i visita és dissabte de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, ininterrompudament, i diumenge de 10 del matí a les 2 del migdia.
Les parades de venda han d’estar obertes obligatòriament durant l’horari de visita de la Fira. L’organització es reserva el dret de clausurar les parades o les instal•lacions dels expositors que incompleixin aquesta o altres condicions del Reglament.

2.- PRODUCTES i LLOC D’EXPOSICIÓ:

Únicament s’admeten productes enquadrats en alguna de les seccions següents :

AUTOMÒBILS ANTICS I CLÀSSICS
MOTOS ANTIGUES I CLÀSSIQUES
ACCESSORIS I COL•LECCIONISME CLÀSSIC

No es permet l’exposició de productes que puguin molestar als altres expositors o al públic visitant, en especial productes perillosos i insalubres o que puguin deteriorar les instal•lacions.

3.- EXPOSITORS i DRET D’ADMISSIÓ:

S’admeten com a expositors les firmes comercialitzadores de mercaderies incloses en les seccions anteriorment ressenyades.
L’organització examinarà les sol•licituds de contractació d’espais i determinarà si s’ajusten o no a les condicions establertes, reservant-se en tot moment el dret d’admissió de persones i objectes, sense que les seves decisions hagin d’estar motivades

4.- SOL•LICITUD i RESERVA D’ESPAI:

Les sol•licituds de reserva d’espai s’han de formalitzar per escrit mitjançant el model imprès que facilita l’organització o be per internet. ( www.fira.com )
Els expositors que hagin participat en la darrera edició de la Fira tenen prioritat per reservar el mateix espai ocupat l’any anterior, sempre que presentin la sol•licitud abans del dia 31 de març.
En casos excepcionals i ineludibles, l’organització de la Fira es reserva les facultats de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.

5.- ADJUDICACIÓ D’ESPAI:

L’organització adjudicarà l’espai d’acord amb els criteris següents:
— expositors d’edicions anteriors que hagin formalitzat la reserva en el termini establert.
— ordre de recepció de les sol•licituds.
— sectorització i distribució general de l’espai.
— expositors amb major superfície contractada.
A fi i efecte d’aconseguir una distribució racional de l’oferta i de l’espai, l’organització es reserva la facultat de seleccionar les firmes expositores, adjudicar menys espai del sol•licitat o canviar la ubicació sol•licitada per l’expositor.
Es prohibeix la permuta, la cessió o el subarrendament a terceres persones de l’espai adjudicat .

Si per alguna raó l’organització no pogués posar a disposició de l’expositor l’espai reservat sinó que n’hi adjudiqués un altre de característiques similars, aquest només tindrà dret a la devolució
de l’import satisfet o a la diferència de l’import entre l’espai adjudicat i el que finalment se li assigni, sense que se li hagi d’abonar cap indemnització per danys i perjudicis.

6.- MODALITATS DE PAGAMENT:

El pagament de l’import dels serveis contractats es realitzarà:
1- 50% de l’import total al fer la reserva
Import restant abans del 15 d’abril
2- Taló bancari
3- Transferència bancària al compte : 2100-0112-62-0200395332

7.- VIGILÀNCIA, ASSEGURANÇA i RESPONSABILITATS:

Els expositors situats als Pavellons Firals, amb caràcter obligatori, han d’assegurar els articles exposats contra incendi, robatori i responsabilitat civil, amb la companyia d’assegurances que en el seu moment es designi. En cap cas l’assegurança cobreix el risc de furt.
L’organització de la Fira no es fa responsable dels danys que es puguin causar a les mercaderies, als vehicles , al material auxiliar, als expositors o al seu personal, ja sigui per cas fortuït, força major, negligència o mal ús de les instal•lacions.
Els expositors han de tenir cura de la vigilància dels seus estands o parcel•les durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge. No es permet encomanar missions o serveis particulars als vigilants o empleats de la Fira.
Malgrat tot, dins els Pavellons Firals hi ha un servei de vigilància.

8.- ANUL•LACIONS:

Els expositors que renunciïn a participar a la Fira han de notificar-ho per escrit a l’organització quinze dies abans de la inauguració de la Fira. En aquest cas es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat satisfeta. Si la renúncia es produís més tard d’aquesta data o no es notifiqués de la forma indicada, l’expositor perdria el dret a obtenir qualsevol reintegrament.
En cas que l’expositor no hagi satisfet la totalitat de l’import abans de la inauguració de la Fira o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització pot cedir l’espai o l’estand a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar-lo ni de retornar-li la bestreta rebuda.

9.- PUBLICITAT

No es permet la circulació de reclams publicitaris dins el recinte firal ni l’ús d’altaveus i aparells musicals des dels estands o parcel•les dels expositors. La distribució de mostres i tot tipus de material promocional només es pot realitzar a l’interior de l’estand o parcel•la. La publicitat que realitzin els expositors ha d’evitar la competència deslleial i la comparació directa amb altres productes exposats.

10.- MUNTATGE:

Les instal•lacions de les parades de venda i la col•locació de les mercaderies han d’estar totalment acabades a les 9 hores del primer dia de la fira. L’horari de muntatge és: divendres de 4 de la tarda a 10 del vespre i dissabte de 8 a 9 del matí.
És imprescindible haver pagat la totalitat de l’import contractat abans d’iniciar el muntatge. No es permet fer cap tipus de cementació als estands o terrenys ni el repintat o l’arranjament de les instal•lacions durant la celebració de la Fira.

11.- DESMUNTATGE:

El desmuntatge de les parades no es pot iniciar fins les 2 del migdia de l’últim dia de la fira, i ha d’estar completament acabat a la 1 del migdia del dia següent. Per qualsevol altre horari de muntatge o desmuntatge cal consultar amb l’organització.
Tot el material que no s’hagi retirat dins el termini indicat es considerarà abandonat i serà retirat pel servei de neteja de l’organització. Les despeses ocasionades per aquests servei aniran a càrrec de l’expositor.

Els expositors han de deixar els espais ocupats en el mateix estat en què es trobaven en el moment de l’ocupació. Tots els deterioraments ocasionats aniran a càrrec de l’expositor.

12.- CREDENCIALS i APARCAMENT :

Les credencials d’expositor s’obtenen a l’estand d’informació situat al Pavelló Firal un cop satisfet l’import total dels serveis contractats. Amb les credencials es lliura una tarja d’aparcament.

13.- NETEJA:

La neteja dels carrers i dels espais comuns de la Fira és a compte de l’organització. La neteja dels estands i parcel•les, va a compte dels expositors.

14.- ACTIVITATS MOLESTES:

Els vehicles i altres utillatges i mercaderies exposades que estiguin en funcionament dins dels recintes firals, han de comptar amb les proteccions necessàries per evitar desperfectes i accidents.
L’organització pot prohibir el funcionament dels vehicles i utillatges que no compleixin aquestes condicions. També pot prohibir el seu funcionament si ocasionessin sorolls excessius o emetessin males olors, molestes als visitants.

15.- ORDRE INTERIOR i ALTRES NORMATIVES:

Per causa de força major, les dates de la Fira poden ser modificades o la seva celebració anul•lada. Tota la responsabilitat de l’organització quedarà limitada a la devolució de la part no gastada dels pagaments realitzats per a l’ocupació dels espais demanats.
L’organització de la Fira pot dictar quantes normes no previstes en aquestes Disposicions Generals siguin necessàries, normes que hauran de ser acceptades i obeïdes de forma inapel•lable.

En qualsevol cas, cal complir totes aquelles normes establertes tant pels ajuntaments com les referides a protecció civil i ordre públic dictades pel Departament de Governació en l’exercici de les respectives competències.

16.-PLEC CONTRACTUAL:

Tots els expositors, pel sol fet de signar la sol•licitud d’inscripció per participar en la Fira, queden obligats a sotmetre’s a les presents Disposicions Generals que es constitueixen en plec de condicions de contractació.

Fitxa tècnica
 

Denominació:
EXPOCLÀSSIC
Mercat de l’automòbil, moto, accessoris i col·leccionisme clàssic

Número d’edició:
25a.

Dates:
19 i 20 de setembre

Lloc de celebració:
Pavellons Firals de Fira de Mollerussa

Periodicitat:
Anual

Àmbit:

Estatal

Superfície total ocupada:

8.000 m2 (Edició anterior)

Oferta a exposar:
Automòbils i motos clàssiques
Accessoris i recanvis clàssics
Col·leccionisme

Horari:

Dissabte: de 10.00h a 20.00h
Diumenge: de 10.00h a 14.00h

Entrada al recinte:

Gratuïta

Expositors:

41 (Edició anterior)

Visitants:

10.000 (Edició anterior)

Activitats paral·leles:
Exposició Montesa: 75 anys / 75 motos

Exposició de cotxes centenaris

27a. Trobada de Motos Clàssiques “Ciutat de Mollerussa”

Altres actes
 

Jornades tècniques
 
Contractació Online
 

Accedir a la contractació online

Llistat d'expositors
 

Consultar el llistat d’expositors

Plànols del Recinte i Pavellons
 
Vídeos de la Fira
 
Concurs d’Innovació de Maquinària
 
25a Exposició de vehicles històrics i clàssics. Mercat de l'automòbil, moto, accessoris i col·leccionisme.
date_range
19 i 20 de setembre de 2020