146a

Fira de Sant Josep

date_range
16/19 de març de 2018
 
Diari de la Fira
 

Per estar informat del dia a dia de la Fira de Sant Josep i el Saló de l’Automòbil llegeix cada dia el DIARI DE LA FIRA fent “clic” en els següents enllaços:

Divendres 16 de març:

https://issuu.com/comarquesdeponent

Descargar en Dropbox

Dissabte 17 de març:

https://issuu.com/comarquesdeponent

Descargar en Dropbox

Diumenge 18 de març:

https://issuu.com/comarquesdeponent

Descargar en Dropbox

Dilluns 19 de març:

https://issuu.com/comarquesdeponent

Descargar en Dropbox

Bases de Participació
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ “FIRA DE SANT JOSEP”

1.- DATA, HORARI i SITUACIÓ:
La Fira de Sant Josep se celebra durant el mes de març, segons els calendari que es publicarà oportunament, a l’Avinguda de la Pau, Avinguda del Canal, Recinte de les Piscines i als Pavellons Firals.
L’horari d’exposició i visita és de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, ininterrompudament.
Els estands han d’estar oberts obligatòriament durant l’horari de visita de la Fira. L’organització es reserva el dret de clausurar els estands o les instal·lacions dels expositors que incompleixin aquesta o altres condicions del Reglament.

2.- PRODUCTES i LLOC D’EXPOSICIÓ:
Únicament s’admeten productes nous (no usats ni recondicionats), enquadrats en alguna de les seccions següents i que s’exhibiran al lloc que s’indica:
• Maquinària Agrícola: Recinte Exterior
• Maquinària per a instal·lacions ramaderes: Recinte Exterior i Pavellons Firals.
• Maquinària per a indústries complementaries: Pavellons Firals.
• Llavors, farratges, adobs, productes fitosanitaris, productes químics d’utilització agropecuària i pinsos naturals o compostos: Pavellons Firals.
• Mostra de Productes Agroalimentaris de Qualitat: Pavellons Firals.
• Productes comercials diversos: Pavellons Firals.
• Camions, vehicles industrials, motors i complements: Recinte Exterior.
• Automòbils, furgonetes, motocicletes, caravanes i complements: Recinte Automoció.
Els productes alimentaris han de complir amb tot el que exigeix la legislació vigent en aquesta matèria.
No es permet l’exposició de productes que puguin molestar als altres expositors o al públic visitant, en especial productes perillosos i insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.

3.- EXPOSITORS i DRET D’ADMISIÓ:
S’admeten com a expositors les firmes productores o comercialitzadores de mercaderies incloses en les seccions anteriorment ressenyades.
L’organització examinarà les sol·licituds de contractació d’espais i determinarà si s’ajusten o no a les condicions establertes, reservant-se en tot moment el dret d’admissió de persones i objectes, sense que les seves decisions hagin d’estar motivades

4.- SOL·LICITUD i RESERVA D’ESPAI:
Les sol·licituds de reserva d’espai s’han de formalitzar mitjançant el formulari que es troba en la web, www.fira.com, o bé el model imprès que facilita l’organització.
Els expositors que hagin participat en la darrera edició de la Fira tenen prioritat per reservar el mateix espai ocupat l’any anterior, sempre que presentin la sol·licitud abans del dia 15 de gener de l’any de la celebració del Certamen.
Per formalitzar la inscripció i la posterior reserva d’espai, és necessari realitzar el pagament dels Drets d’Inscripció mitjançant càrrec a la seva compta o transferència bancària a la compta de Fira de Mollerussa. Per altres formes de pagament ha de posar-se en contacte amb les oficines de Fira de Mollerussa al telèfon 973 600 799
Les reserves d’espai deixen de tenir validesa si quinze dies abans de la inauguració de la Fira no s’ha satisfet la totalitat de l’import de l’espai o l’estand reservat.
En casos excepcionals i ineludibles, l’organització de la Fira es reserva les facultats de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals de la Fira.

5.- ADJUDICACIÓ D’ESPAI:
L’organització adjudicarà l’espai d’acord amb els criteris següents:
— expositors d’edicions anteriors que hagin formalitzat la reserva en el termini establert.
— ordre de recepció de les sol·licituds.
— sectorització i distribució general de l’espai.
— expositors amb major superfície contractada.
A fi i efecte d’aconseguir una distribució racional de l’oferta i de l’espai, l’organització es reserva la facultat de seleccionar les firmes expositores, adjudicar menys espai del sol·licitat o canviar la ubicació sol·licitada per l’expositor.
Es prohibeix la permuta, la cessió o el subarrendament a terceres persones de l’espai adjudicat i no es podrà exposar cap màquina, vehicle o estri, la marca del qual no estigui inscrita en el Catàleg Oficial.
Si per alguna raó l’organització no pogués posar a disposició de l’expositor l’espai reservat sinó que li adjudiqués un altre de característiques similars, aquesta no té l’obligació d’abonar-li cap indemnització per danys i perjudicis.

6.- MODALITATS DE PAGAMENT:
El pagament de l’import dels serveis contractats pot realitzar-se:
1. Fraccionat posant en circulació dos rebuts:
El 1r. amb venciment 15 de gener de l’any de la celebració del Certamen.
El 2n. amb venciment 15 de febrer de l’any de la celebració del Certamen.
2. Taló bancari
3. Transferència bancària al compte IBAN: ES2521000112620200395332 /
BIC:CAIXESBBXXX
Si no es fa efectiva aquesta quantitat, quinze dies abans de la inauguració de la Fira, l’expositor no podrà instal·lar-se i perdrà la quantitat lliurada anteriorment.

7.- VIGILÀNCIA, ASSEGURANÇA i RESPONSABILITATS:
Els expositors situats als Pavellons Firals, amb caràcter obligatori, han d’assegurar els articles exposats contra incendi, robatori i responsabilitat civil, amb la companyia d’assegurances que en el seu moment es designi. En cap cas l’assegurança cobreix el risc de furt.
Els expositors situats al Recinte Exterior i Recinte Automoció, solament han de subscriure l’assegurança de responsabilitat civil.
L’organització de la Fira no es fa responsable dels danys que es puguin causar a les mercaderies, als vehicles i maquinària, al material auxiliar, als expositors o al seu personal, ja sigui per cas fortuït, força major, negligència o mal ús de les instal·lacions. També declina tota responsabilitat pels robatoris que puguin sofrir les instal·lacions i les mercaderies exposades.
Els expositors han de tenir cura de la vigilància dels seus estands o parcel·les durant les hores de visita , muntatge i desmuntatge. No es permet encomanar missions o serveis particulars als vigilants o empleats de la Fira. Malgrat tot, dins el recinte firal hi ha un servei de vigilància.

8.- ANUL-LACIONS:
Els expositors que renunciïn a participar a la Fira han de notificar-ho per escrit a l’organització quinze dies abans de la inauguració de la Fira. En aquest cas es reintegrarà al renunciant el 50% de la quantitat satisfeta. Si la renúncia es produís més tard d’aquesta data o no es notifiqués de la forma indicada, l’expositor perdria el dret a obtenir qualsevol reintegrament.
En cas que l’expositor no hagi satisfet la totalitat de l’import abans de la inauguració de la Fira o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització pot cedir l’espai o l’estand a un tercer, sense cap obligació d’indemnitzar-lo ni de retornar-li la bestreta rebuda.

9.- PUBLICITAT i CATÀLEG OFICIAL:
S’edita un Catàleg Oficial que, a més de les informacions generals, conté:
• Plànols del Recinte Firal.
• Llista alfabètica d’expositors, representants i marques.
• Participació d’última hora.
Cada expositor disposa gratuïtament d’espai suficient al Catàleg Oficial per a la inserció de totes les marques que exposa, per la qual cosa ha de complimentar l’imprès corresponent, adjuntant-los a la sol·licitud d’inscripció i trametre’ls abans del dia 30 de gener de l’any de la celebració del certamen.

A fi de professionalitzar al màxim el Catàleg Oficial, tots els expositors tenen ¼ de pàgina de publicitat que queda contractada al fer la sol·licitud d’inscripció , per tal motiu és necessari acompanyar el text publicitari que desitgin publicar. L’expositor que vulgui reservar més espai publicitari el pot contractar complimentant l’imprès corresponent i trametent-lo abans del dia 30 de gener de l’any de la celebració del certamen. Al contractar l’increment d’espai publicitari es descomptarà l’import d’1/4 de pàgina que ja està pagat al fer la inscripció. No es permet la circulació de reclams publicitaris dins el recinte firal ni l’ús d’altaveus i aparells musicals des dels estands o parcel·les dels expositors. La distribució de mostres i tot tipus de material promocional només es pot realitzar a l’interior de l’estand o parcel·la. La publicitat que realitzin els expositors ha d’evitar la competència deslleial i la comparació directa amb altres productes exposats. Els expositors poden contractar falques publicitàries directament amb l’empresa concessionària del servei de megafonia de la Fira.

10.- MUNTATGE:
Les instal·lacions dels estands o terrenys i la col·locació de les mercaderies han d’estar totalment acabades a les 24 hores del dia anterior a la inauguració de la Fira.
No es permet fer cap tipus de cimentació als estands o terrenys ni el repintat o l’arranjament de les instal·lacions durant la celebració de la Fira. Els expositors i les empreses que intervinguin en el muntatge dels estands han de tenir assegurat el seu personal i complir les obligacions laborals i fiscals vigents. No es permet l’entrada de vehicles dins el recinte dels pavellons firals, l’organització facilita gratuïtament un servei de carretilles elevadores per a l’entrada de material i mercaderies.

11.- CONSTRUCCIÓ DELS ESTANDS:
L’organització facilita als expositors el servei de construcció dels estands, mitjançant una empresa especialitzada en aquest tipus de muntatges. Al signar la sol·licitud d’inscripció, l’expositor contracta els serveis de l’empresa especialitzada, als preus indicats en la tarifa corresponent..
Quan la construcció de l’estand la contracti directament l’expositor amb una empresa especialitzada aliena a la Fira, cal presentar un croquis o dibuix que permeti apreciar com es presentarà la instal·lació, a fi de que sigui aprovat abans de començar l’execució. L’empresa constructora ha d’acreditar tenir assegurat el seu personal i complir les obligacions laborals i fiscals vigents.
Les empreses constructores, alienes a la Fira, que intervinguin en el muntatge d’estands han de fer efectiu, abans de començar el muntatge, la part que els correspon de la distribució de les despeses per consum elèctric, aigua, neteja, eliminació de residus, vigilància, etc., segons el quadre de preus que se’ls facilitarà oportunament. (Cànon de muntatge)

12.- INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA:
Les connexions de llum i força les realitza el servei tècnic de la Fira. Cada expositor ha d’aportar el diferencial i el magnetotèrmic adients, segons la llum i força sol·licitades i d’acord amb la legislació vigent. En cas de no disposar d’aquests aparells, al signar la sol·licitud d’inscripció, ha de contractar-ne el seu lloguer. Totes les instal·lacions i serveis han de desconnectar-se i tallar-se durant les hores en què la Fira estigui tancada. L’organització declina tota responsabilitat respecte a possibles danys i perjudicis derivats de les alteracions o tallades de corrent que, eventualment, puguin produir-se. La il·luminació general dels recintes va a càrrec de l’organització.

13.- SEGURETAT i INSPECCIONS:
L’expositor es fa responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i dels danys a tercers que es puguin derivar de la manca de seguretat, així com dels danys que tinguin origen en la instal·lació del propi estand o parcel·la i afectin a persones, màquines o altres elements que s’hi contingui. Així mateix, l’expositor ha de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció per al funcionament de la maquinària i els productes exposats.
El personal de l’organització pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands a fi de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries i els expositors estan obligats a permetre’ls el lliure accés. També han d’acceptar el pas a través de les seves instal·lacions dels canals d’aigua, desguàs i condicionament general de la Fira.

14.- DESMUNTATGE:
El desmuntatge dels estands no es pot iniciar fins les 8 del matí del dia després de la clausura de la Fira i ha d’estar completament acabat en el termini de 48 hores. En el cas excepcional d’haver-se de desmuntar abans de l’hora indicada és imprescindible disposar d’un permís especial autoritzat per l’organització. Tot el material que no s’hagi retirat dins el termini indicat es considerarà abandonat i serà retirat pel servei de neteja de l’organització. Les despeses ocasionades per aquests servei aniran a càrrec de l’expositor. Els expositors han de deixar els espais o estands ocupats en el mateix estat en què es trobaven en el moment de l’ocupació. Tots els deterioraments ocasionats aniran a càrrec de l’expositor.

15.- CREDENCIALS
Tots els expositors disposen de credencials que els acrediten com a expositors de la fira en la quantitat que precisin.

16.- NETEJA:
La neteja dels carrers i dels espais comuns de la Fira és a compte de l’organització. Els expositors poden contractar un servei de neteja dels estands i parcel-les, sense incloure els productes exposats, mitjançant el formulari corresponent.

17.- ACTIVITATS MOLESTES:
Les màquines i altres utillatges i mercaderies exposades que estiguin en funcionament dins dels recintes firals, han comptar amb les proteccions necessàries per evitar desperfectes i accidents.
L’organització pot prohibir el funcionament de les màquines i utillatges que no compleixin aquestes condicions. També pot prohibir el seu funcionament si ocasionessin sorolls excessius o emetessin males olors, molestes als visitants.

18.- ORDRE INTERIOR i ALTRES NORMATIVES:
En cas de força major, Fira de Mollerussa podrà ajornar, escurçar, allargar o suspendre la duració de la fira, així com inhabilitar total o parcialment, temporalment o per tota la seva durada de la mateixa, algun o alguns dels pavellons o espais ocupats o utilitzats per la fira, o reubicar als expositors afectats.
L’expositor no tindrà dret a eventuals danys i perjudicis en cas de força major degudament acreditada.
Exclusió de l’esdeveniment: l’organització podrà expulsar aquells expositors que incompleixin greument o de forma repetitiva les condicions generals de participació, sense que aquests tinguin dret a cap reclamació.
L’organització de la Fira pot dictar quantes normes no previstes en aquestes Disposicions Generals siguin necessàries, normes que hauran de ser acceptades i obeïdes de forma inapel·lable.

19.-PLEC CONTRACTUAL:
Tots els expositors, pel sol fet de signar la sol·licitud d’inscripció per participar en la Fira, queden obligats a sotmetre’s a les presents Disposicions Generals que es constitueixen en plec de condicions de contractació.

20.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS i SITUACIONS D’EMERGÈNCIA:
L’expositor es compromet a complir amb les “normes generals de prevenció de riscos laborals” de Fira de Mollerussa, a part de complir les pròpies de la seva empresa, així com les “normes d’actuació davant la prevenció de situacions d’emergència i situacions d’emergència”, assumint les responsabilitats derivades del possible incompliment, tan respecte als seus treballadors, com als treballadors de les empreses subcontractades, en el seu cas, i a tercers que poguessin veure’s afectats per la seva activitat, constituint-se contractualment en únic responsable davant de Fira de Mollerussa en aquesta matèria pels conceptes indicats.
En qualsevol cas, cal complir totes aquelles normes legals vigents referents a Prevenció de Riscos Laborals i mesures d’Autoprotecció, en el moment de la celebració del certamen.

Fitxa tècnica
 

Número d’edició : 146a.

Dates: Del 16 al 19/03/2018

Lloc de celebració:
Avinguda del Canal
Camí de Belianes
Pavellons Firals
Recinte Piscines

Horari: de 10h a 20h

Entrada al recinte: Gratuïta

Periodicitat: Anual

Àmbit:
Nacional
Internacional a efectes duaners

Superfície:
Neta Ocupada: 25.000 m2 (Edició anterior)
Bruta Ocupada: 72.000 m2 (Edició anterior)

Oferta a exposar:
Maquinària agrícola i ramadera
Complements per a l’agricultura
Complements per a la ramaderia
Adobs, Farratges, Fito-sanitaris, Llavors i Plantes
Biomassa i Energies renovables
Automoció
Agroalimentària
Serveis industrials i construcció
Entitats
Expositors:
Expositors directes: 304 (Edició anterior)

Visitants:
180.000 (Edició anterior)

Altres actes
 

Jornades tècniques
 
Contractació Online
 

Contractació online

Llistat d'expositors
 

Llistat d’expositors

Concurs d’Innovació de Maquinària
 
date_range
16/19 de març de 2018